មេរៀនថ្នាក់សាបាសស្គូលជាបទបង្ហាញតាមស្លាយត៍ (PowerPoint)

នៅលើគេហទំព័រ(វេបសាយ)នេះលោកអ្នកអាចទាយយកមេរៀនថ្នាក់សាបាស្គូលជាភាសាខ្មែរសំរាប់រៀនបន្ថែម រឺយកទៅបង្រៀនជារឿងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធបាន។.

កែសម្រួលនិងបកប្រែដោយ៖: សាយ សំណាង (Say, Samnang)

ត្រីមាសទី១ សំរាប់ឆ្នាំ២០១៨
មេរៀនជាស្លាយ (PowerPoint)

លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែលនេះ escuelasabatica@fustero.es