មេរៀនថ្នាក់សាបាសស្គូលជាបទបង្ហាញតាមស្លាយត៍ (PowerPoint)

នៅលើគេហទំព័រ(វេបសាយ)នេះលោកអ្នកអាចទាយយកមេរៀនថ្នាក់សាបាស្គូលជាភាសាខ្មែរសំរាប់រៀនបន្ថែម រឺយកទៅបង្រៀនជារឿងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធបាន។.

កែសម្រួលនិងបកប្រែដោយ៖: Sayorn Heng

មេរៀនសម្រាប់ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៩
មេរៀនជាស្លាយ (PowerPoint)
Outline
20/07/2019
៣. សិរីភាពនៃថ្ងៃឈប់សម្រាក
13/07/2019
២. ផែនការសម្រាប់លោកិយអោយកាន់តែប្រសើរឡើង
06/07/2019
១. ព្រះបង្កើតផែនដី

លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែលនេះ escuelasabatica@fustero.es