មេរៀនថ្នាក់សាបាសស្គូលជាបទបង្ហាញតាមស្លាយត៍ (PowerPoint)

នៅលើគេហទំព័រ(វេបសាយ)នេះលោកអ្នកអាចទាយយកមេរៀនថ្នាក់សាបាស្គូលជាភាសាខ្មែរសំរាប់រៀនបន្ថែម រឺយកទៅបង្រៀនជារឿងរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធបាន។.

លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមអ៊ីម៉ែលនេះ escuelasabatica@fustero.es