EMAKHASI E-SIKOLO SESABATHA

Kuleli Sayithi utawutfola emakhasi e-powerpoint eluhlelo lesikolo sesabatha nobe ekuncedzeni kulungiselela kufundzisa sifundvo seliviki.

Siguculelwe ngu: Bongani Sambo

Sifundvo Sekota yesibili yanga 2020
setfulo se-PowerPoint
Luhlelo
23/01/2021
04. INDLELA LELUKHUNI
16/01/2021
03. UMA UMHLABA WAKHO UWELA PHANSI
09/01/2021
02. INHLEKELELE/INKINGA YEBUHOLI
02/01/2021
01. INHLEKELELE YEKUNGATATI
Memory verses
Memory verse, lesson 1 Memory verse, lesson 2 Memory verse, lesson 3 Memory verse, lesson 4 Memory verse, lesson 5 Memory verse, lesson 6 Memory verse, lesson 7 Memory verse, lesson 8 Memory verse, lesson 9 Memory verse, lesson 10 Memory verse, lesson 11 Memory verse, lesson 12 Memory verse, lesson 13 PowerPoint
MISSION
misionero 01 misionero 02 misionero 03 misionero 04 misionero 05 misionero 06 misionero 07 misionero 08 misionero 09 misionero 10 misionero 11 misionero 12

Ungaqchumana natsi kule e-maili: escuelasabatica@fustero.es