EMAKHASI E-SIKOLO SESABATHA

Kuleli Sayithi utawutfola emakhasi e-powerpoint eluhlelo lesikolo sesabatha nobe ekuncedzeni kulungiselela kufundzisa sifundvo seliviki.

Siguculelwe ngu: Bongani Sambo

Sifundvo Sekota yesibili yanga 2020
setfulo se-PowerPoint
Luhlelo
13/06/2020
11. LIBHAYIBHELI KANYE NESIPHROFETO
06/06/2020
10. LIBHAYIBHELI NJENGEMLANDVO
30/05/2020
09. INDALO: GENESISI NJENGESISEKELO—SIGABA 2
23/05/2020
08. INDALO: GENESISI NJENGESISEKELO—SIGABA 1
16/05/2020
07. LULWIMI, IMIBHALO, NENGCIKITSI
09/05/2020
06. KUNGANI KUHUMUSHA KUDZINGEKA NA?
02/05/2020
05. NGEMIBHALO KUPHELA -SOLA SCRIPTURA

Ungaqchumana natsi kule e-maili: escuelasabatica@fustero.es