ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvidzidzo zve kota yekutanga mugore ra 2020
Zvidzidzo muzvitsvedzwa
Chidzidzo Muchidimbu
18/01/2020
03. KUBVA KUCHAKAVANZIKA KUENDA KUCHAKAZARURWA
11/01/2020
02. KUBVA JERUSAREMA KUENDA BHABHIRONI
04/01/2020
01. KUBVA MUKUVERENGA KUENDA MUKUNZWISISA

Presentations prepared by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es