ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Munogona kuwana zvidzidzo zvakare pa Zvidzidzo Zvakapfuura

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvidzidzo zve kota yechipiri mugore ra 2021
Zvidzidzo muzvitsvedzwa
Chidzidzo Muchidimbu
24/04/2021
04. SUNGANO INOGARA NOKUSINGAPERI
17/04/2021
03. “MARUDZI OSE ANOTEERA”
10/04/2021
02. GWARO PAMUSORO PESUNGANO
03/04/2021
01. CHII CHAKAITIKA?

Presentations prepared by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es