ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

 

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Zvidzidzo zve kota yekutanga mugore ra 2024

Zvidzidzo zve kota yekutanga mugore ra 2024

Zvidzidzo zve kota yekutanga mugore ra 2024

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Chidzidzo Muchidimbu

Chidzidzo Muchidimbu

Chidzidzo Muchidimbu

 
24/02/2024
08. HUCHENJERI HWEKURARAMA ZVAKARURAMA
  
  
  
  
 
17/02/2024
07. ŊGONI DZENYU IHURU KUȿIKIRA KUƊEŊGA‐ƊEŊGA
  
  
  
  
 
Auxiliar presentations for lesson 6
MUDZIVIRI WERURAMISIRO
  
  
 
10/02/2024
06. NDICHAMUKA
  
  
  
  
 
Auxiliar presentations for lesson 4
MWARI ANE HANYA NENI
  
  
 
27/01/2024
04. JEHOVHA ANONZWA NEKUDZIKINURA
  
  
  
  
 
Auxiliar presentations for lesson 3
MUSIKI,MAMBO NEMUTONGI WEDU
  
  
 
20/01/2024
03. JEHOVHA UNOBATA VUSHE
  
  
  
  
 
13/01/2024
02. TIDZIDZISEI KUNYENGETERA
  
  
  
  
 
06/01/2024
01. MAVERENGERO EMAPISAREMA
  
  
  
  
 

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es