ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

 

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Zvidzidzo zve kota yechina mugore ra 2022

Zvidzidzo zve kota yechina mugore ra 2022

Zvidzidzo zve kota yechina mugore ra 2022

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Chidzidzo Muchidimbu

Chidzidzo Muchidimbu

Chidzidzo Muchidimbu

 
03/12/2022
10. MOTO WEGEHENA
  
  
  
  
 
26/11/2022
09. NDIMA DZINOPESANA?
  
  
  
  
 
19/11/2022
08. TARIRO YEMUTESTAMENDE ITSVA
  
  
  
  
 
12/11/2022
07. KUKURIRWA KWERUFU NAKRISTU
  
  
  
  
 
05/11/2022
06. AKATIFIRA
  
  
  
  
 
29/10/2022
05. KUMUKA KUBVA KUVAKAFA TISATI TASVIKA PAMUCHINJIKWA
  
  
  
  
 
22/10/2022
04. TARIRO YEMUTESTAMENDE YAKARE
  
  
  
  
 
15/10/2022
03. KUNZWISISA KUTI MUNHU CHII
  
  
  
  
 
08/10/2022
02. RUFU MUNYIKA INE ZVIVI
  
  
  
  
 
01/10/2022
01. KUPANDUKIRA MUCHADENGA CHAKAKWANA
  
  
  
  
 

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es