ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Munogona kuwana zvidzidzo zvakare pa Zvidzidzo Zvakapfuura

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvidzidzo zve kota yekutanga mugore ra 2021
Zvidzidzo muzvitsvedzwa
Chidzidzo Muchidimbu
23/01/2021
04. NZIRA YAKAOMA
16/01/2021
03. KANA ZVESE ZVAKUKUWONDOKERA
09/01/2021
02. DAMBUDZIKO REHUTUNGAMIRIRI
02/01/2021
01. DAMBUDZIKO REKUZIVIKANWA

Presentations prepared by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es