ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

[ZVICHANGOBURWA] Munogona kuwana zvidzidzo zvakare pa Zvidzidzo Zvakapfuura

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvidzidzo zve kota yechitatu mugore ra 2020
Zvidzidzo muzvitsvedzwa
Chidzidzo Muchidimbu
29/08/2020
09. KUGADZIRA MAITIRO NEMAFUNGIRO EKUKUNDA
22/08/2020
08. KUSHUMIRA SAJESU
15/08/2020
07. KUGOVERA SHOKO
08/08/2020
06. ZVESE ZVINOKWANISIKA
01/08/2020
05. KUPUPURIRA KUNOPIHWA SIMBA NEMWEYA
25/07/2020
04. SIMBA REMUNAMATO: KUREVERERA VAMWE
18/07/2020
03. KUONA VANHU KUBUDIKIDZA NEMAZISO AJESU
11/07/2020
02. VAPUPURI VANODAKADZA: SIMBA REHUCHAPUPU HWAKO
04/07/2020
01. NGENYI KUPUPURA?
Memory verses 3rd quarter 2020
Memory verse, lesson 1 Memory verse, lesson 2 Memory verse, lesson 3 Memory verse, lesson 4 Memory verse, lesson 5 Memory verse, lesson 6 Memory verse, lesson 7 Memory verse, lesson 8 Memory verse, lesson 9 Memory verse, lesson 10 Memory verse, lesson 11 Memory verse, lesson 12 Memory verse, lesson 13

Presentations prepared by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es