ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvidzidzo zve kota yechitatu mugore ra 2019
Zvidzidzo muzvitsvedzwa
Chidzidzo Muchidimbu
21/09/2019
12. KUDA VUNYORO
14/09/2019
11. KURARAMA TARIRO YEKUUYA
07/09/2019
10. KURARAMA VHANGERI
31/08/2019
09. HUSHUMIRI HWESANGANO RE TESTAMENDE ITSVA
24/08/2019
08. “MUMWE WAVADUKU AVA”
17/08/2019
07. JESU NE AVO VANODA RUBATSIRO
10/08/2019
06. NAMATAI MUSIKI
03/08/2019
05. KUDANIDZIRA KWAVAPOROFITA
27/07/2019
04. TSITSI NEKURURAMISIRA MUNA MAPISAREMA NA ZVIREVO
20/07/2019
03. SABATA: ZUVE RE KUSUNUNGUKA
13/07/2019
02. NHUNGAMIDZO KUNYIKA IRI NANI
06/07/2019
01. MWARI AKASIKA…

Presentations prepared by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es