ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

 

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

Zvidzidzo zve kota yekutanga mugore ra 2023

Zvidzidzo zve kota yekutanga mugore ra 2023

Zvidzidzo zve kota yekutanga mugore ra 2023

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Zvidzidzo muzvitsvedzwa

Chidzidzo Muchidimbu

Chidzidzo Muchidimbu

Chidzidzo Muchidimbu

 
25/03/2023
12. MUBAIRO WEKUTENDEKA
  
  
  
  
 
18/03/2023
11. MABATIRO MUNGUVA DZAKAOMA
  
  
  
  
 
11/03/2023
10. KUDZORERA
  
  
  
  
 
04/03/2023
09. MUZVICHENGETE PAKUCHIVA
  
  
  
  
 
25/02/2023
08. KURONGA KUBUDIRIRA
  
  
  
  
 
18/02/2023
07. KUNE MUMWE WAVADUKU AVA
  
  
  
  
 
11/02/2023
06. KUZVIVUNGANIDZIRA FUMA KUDENGA
  
  
  
  
 
04/02/2023
05. TINGADINI NECHIKWERETI
  
  
  
  
 
28/01/2023
04. MIPIRO YAJESU
  
  
  
  
 
21/01/2023
03. CHIBVUMIRANO CHECHEGUMI
  
  
  
  
 
14/01/2023
02. SUNGANO DZAMWARI NESU
  
  
  
  
 
07/01/2023
01. NHENGO DZEMHURI YAMWARI
  
  
  
  
 

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es

 Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es