ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

[ZVICHANGOBURWA] Munogona kuwana zvidzidzo zvakare pa Zvidzidzo Zvakapfuura

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvidzidzo zve kota yechipiri mugore ra 2020
Zvidzidzo muzvitsvedzwa
Chidzidzo Muchidimbu
13/06/2020
11. BHAIBHERI NECHIPOROFITA
06/06/2020
10. BHAIBHERI SENHOROONDO
30/05/2020
09. KUSIKA: GENESISI SENHEYO—CHIKAMU 2
23/05/2020
08. KUSIKA: GENESISI SENHEYO—CHIKAMU 1
16/05/2020
07. RURIMI, CHINYORWA, NEZVAIITIKA PANGUVA YEKUNYORWA
09/05/2020
06. NGENYI KUTURIKIRA KUCHIDIWA?
02/05/2020
05. NEMAGWARO CHETE—SOLA SCRIPTURA
25/04/2020
04. BHAIBHERI–HWARO CHAIHWO HWEDZIDZISO YEZVATINOTENDA
18/04/2020
03. MAONERO AJESU NEVAAPOSITORA EBHAIBHERI
11/04/2020
02. MAVAMBO EBHAIBHERI NEKUTI RAKAITA SEI
04/04/2020
01. CHINOSIYANISA BHAIBHERI KUZVIMWE

Presentations prepared by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es