ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvidzidzo zve kota yechitatu mugore ra 2019
Zvidzidzo muzvitsvedzwa
Chidzidzo Muchidimbu
23/11/2019
08. MWARI NE SUNGANO
16/11/2019
07. MWARI WEDU ANOREGERERA
09/11/2019
06. KUVERENGWA KWE SHOKO
02/11/2019
05. KUTYORA ZVAKANANGWA NEMUTEMO
26/10/2019
04. KUTARISANA NEPIKISO
19/10/2019
03. KUDANA MWAMWARI
12/10/2019
02. NEHEMIYA

Presentations prepared by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es