ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvidzidzo zve kota yechipiri mugore ra 2020
Zvidzidzo muzvitsvedzwa
Chidzidzo Muchidimbu
04/04/2020
01. CHINOSIYANISA BHAIBHERI KUZVIMWE
Zvidzidzo zve kota yekutanga mugore ra 2020
Zvidzidzo muzvitsvedzwa
Chidzidzo Muchidimbu
28/03/2020
13. KUBVA MUGURUVA KUENDA KUNYEREDZI
21/03/2020
12. KUBVA KUMUSORO NEKUZASI KUENDA KUNYIKA YAKANAKISA
14/03/2020
11. KUBVA MUHONDO KUENDA MUKURIRO
07/03/2020
10. KUBVA MUKUREURURA KUENDA MUKUNYARADZWA
29/02/2020
09. KUBVA MUKUSVIBISWA KUENDA MUKUCHENESWA
22/02/2020
08. KUBVA MUGUNGWA RINE MAFUNGU KENDA MUMAKORE EDENGA
15/02/2020
07. KUBVA MUGOMBA RESHUMBA KUENDA MUGOMBA RENGIROZI
08/02/2020
06. KUBVA MUKUZVITUTUMADZA KUENDA MUKUPARADZWA
01/02/2020
05. KUBVA MUKUDADA KUENDA MUKUZVININIPISA
25/01/2020
04. KUBVA MUGOMBA REMOTO KUENDA KUMUZINDA
18/01/2020
03. KUBVA KUCHAKAVANZIKA KUENDA KUCHAKAZARURWA
11/01/2020
02. KUBVA JERUSAREMA KUENDA BHABHIRONI
04/01/2020
01. KUBVA MUKUVERENGA KUENDA MUKUNZWISISA

Presentations prepared by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es