ZVITSVEDZWA ZVE CHIKORO CHE SABATA

Panzvimbo ino muchawana zvitsvedzwa zvechirongwa kana zvidzidzo zve Chikoro che Sabata,kuti muzvishandise kana kudzidzisa zvidzidzo vhiki rega rega.

Munogona kuwana zvidzidzo zvakare pa Zvidzidzo Zvakapfuura

Zvaturikirwa na: Gift Mawoyo

Zvidzidzo zve kota yechina mugore ra 2020
Zvidzidzo muzvitsvedzwa
Chidzidzo Muchidimbu
24/10/2020
04. “MAZISO AJEHOVHA”: DUDZIRO NENZWISISO, MAONERO ZVICHIBVA MUBHAIBHERI
17/10/2020
03. MURAIRO SEMUDZIDZISI
10/10/2020
02. MHURI
03/10/2020
01. DZIDZO MUBINDU REIDHENI

Presentations prepared by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Munogona kutiwana pa tsambambozha inoteera: escuelasabatica@fustero.es