MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

[NEW] Makita nimo ang mga gitigum nga mga leksyon sa Mga Nahaunang Leksyon

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-3 Nga Trimestre 2020
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
26/09/2020
13. USA KA LAKANG SA PAGTOO
19/09/2020
12. USA KA MENSAHE NGA TAKUS IPAHAT
12/09/2020
11. PAGPAHAT SA SUGILANON NI JESUS
05/09/2020
10. USA KA HINAM NGA PAAGI SA PAG-APIL
29/08/2020
09. PAG-UGMAD OG USA KA MADINAUGON NGA BATASAN
22/08/2020
08. PAGMINISTERYO SAMA KANG JESUS
15/08/2020
07. PAGPAHAT SA PULONG
08/08/2020
06. WALAY KINUTOBANG MGA POSIBILIDAD
01/08/2020
05. GINAMHAN SA ESPIRITU NGA PAGPANAKSI
25/07/2020
04. GAHUM SA PAG-AMPO: PAGPATALIWALA ALANG SA UBAN
18/07/2020
03. PAGTAN-AW SA KATAWHAN PINAAGI SA MGA MATA NI JESUS
11/07/2020
02. MAKAPADANI NGA MGA PAGPANAKSI: ANG GAHUM SA PERSONAL NGA PAMATUOD
04/07/2020
01. NGANONG MAGSAKSI?
Mga Tekstong Sag-ulohon

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es