MGA SLIDESHOW ALANG SA ESKWELA SABATIKA

Dinhi nga site nimo makita ang slideshow nga PowerPoint alang sa programa sa eskwela sabatika o tabang alang sa pag-andam ug pagtudlo sa leksyon matag semana.

[NEW] Makita nimo ang mga gitigum nga mga leksyon sa Mga Nahaunang Leksyon

Gihubad ni: Bartman Barrientos

Mga Leksyon Sa Ika-3 Nga Trimestre 2020
Presentasyon nga Powerpoint
Latid
04/07/2020
01. NGANONG MAGSAKSI?
Mga Tekstong Sag-ulohon

Mahimo mo kaming duolon sa: escuelasabatica@fustero.es