සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

 

පරිවර්තනය කළේ: එලන් රෝස්

පරිවර්තනය කළේ: එලන් රෝස්

පරිවර්තනය කළේ: එලන් රෝස්

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: කමලා බණ්ඩාරතිලක මහත්මිය

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: කමලා බණ්ඩාරතිලක මහත්මිය

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: කමලා බණ්ඩාරතිලක මහත්මිය

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

2022, 1වන කාර්තුවේ පාඩම්

2022, 1වන කාර්තුවේ පාඩම්

2022, 1වන කාර්තුවේ පාඩම්

පවර්පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීම

පවර්පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීම

පවර්පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීම

දළ සටහන

දළ සටහන

දළ සටහන

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය

වැඩිහිටි දහම් සේවය

වැඩිහිටි දහම් සේවය

වැඩිහිටි දහම් සේවය

 
22/01/2022
04. අපගේ විශ්වාසවන්ත සහෝදරයා වන යේසුස්වහන්සේ
  
  
  
  
  
 
15/01/2022
03. පොරොන්දු වන ලද පුත්‍රයාණන්
  
  
  
  
  
 
08/01/2022
02. හෙබ්‍රෙව් පොතේ පණිවිඩය
  
  
  
  
  
 
01/01/2022
01. හෙබ්‍රෙව්වරුන්ට සහ අපට ලියන ලද ලිපිය
  
  
  
  
  
 

කටපාඩම් පද - 1වන කාර්තුව 2022

කටපාඩම් පද - 1වන කාර්තුව 2022

කටපාඩම් පද - 1වන කාර්තුව 2022

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
 

If you can't see well text on presentations, Download the font here - UN-Abhaya

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es

 ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es

 ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es