සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

 

පරිවර්තනය කළේ: ගොඩ්වින්

පරිවර්තනය කළේ: ගොඩ්වින්

පරිවර්තනය කළේ: ගොඩ්වින්

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: කමලා බණ්ඩාරතිලක මහත්මිය

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: කමලා බණ්ඩාරතිලක මහත්මිය

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: කමලා බණ්ඩාරතිලක මහත්මිය

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

2022, 3වන කාර්තුවේ පාඩම්

2022, 3වන කාර්තුවේ පාඩම්

2022, 3වන කාර්තුවේ පාඩම්

පවර්පොයින්ට්

පවර්පොයින්ට්

පවර්පොයින්ට්

දළ සටහන

දළ සටහන

දළ සටහන

වැඩිහිටි පාඩම්

වැඩිහිටි පාඩම්

වැඩිහිටි පාඩම්

ප්‍රාථමික

ප්‍රාථමික

ප්‍රාථමික

මහඟු අදහස්

මහඟු අදහස්

මහඟු අදහස්

YouTube

YouTube

YouTube

 
24/09/2022
13. ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ සියුම් පරීක්ෂණයට මුහුණ දීම
  
  
  
  
  
  
  
  
 
17/09/2022
12. බීජයක් මෙන් මිය යාම
  
  
  
  
  
  
  
  
 
10/09/2022
11. සියුම් පරීක්ෂණය තුළ සිටීම
  
  
  
  
  
  
  
  
 
03/09/2022
10. යටහත් පහත් බව සියුම් පරීක්ෂණය තුළ
  
  
  
  
  
  
  
  
 
27/08/2022
09. ප්‍රශංසාවේ ජීවිතය
  
  
  
  
  
  
  
  
 
20/08/2022
08. අදෘශ්‍යමාන දේවල් දැකීම
  
  
  
  
  
  
  
  
 
13/08/2022
07. විනාශ කළ නොහැකි බලාපොරොත්තුව
  
  
  
  
  
  
  
 
06/08/2022
06. සියළු ශක්තිය සමගින් පොර බැදීම
  
  
  
  
  
  
  
  
 
30/07/2022
05. අධික උෂ්ණත්වය
  
  
  
  
  
  
  
  
 
23/07/2022
04. රන්කරුගේ මුහුණ දැකීම
  
  
  
  
  
  
  
  
 
16/07/2022
03. කුරුළු කූඩුව
  
  
  
  
  
  
  
  
 
09/07/2022
02. පැමිණෙන්නාවූ සියුම් පරීක්ෂණ
  
  
  
  
  
  
  
  
 
02/07/2022
01. එඬේරාගේ සියුම් පරීක්ෂණය
  
  
  
  
  
  
  
  
 

කටපාඩම් පද - 3වන කාර්තුව 2022

කටපාඩම් පද - 3වන කාර්තුව 2022

කටපාඩම් පද - 3වන කාර්තුව 2022

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
 

වැඩිහිටි දහම් සේවය - 3වන කාර්තුව

වැඩිහිටි දහම් සේවය - 3වන කාර්තුව

වැඩිහිටි දහම් සේවය - 3වන කාර්තුව

 
Mission quaterly
Mission quaterly
 
Mission quaterly
 
 
Misionero 01
Misionero 02
Misionero 03
Misionero 04
Misionero 05
Misionero 06
Misionero 07
Misionero 08
Misionero 09
Misionero 10
Misionero 11
Misionero 12
Misionero 13
Mapa
Misionero 01
Misionero 02
Misionero 03
Misionero 04
Misionero 05
Misionero 06
Misionero 07
Misionero 08
Misionero 09
Misionero 10
Misionero 11
Misionero 12
Misionero 13
Mapa
Misionero 01
Misionero 02
Misionero 03
Misionero 04
Misionero 05
Misionero 06
Misionero 07
Misionero 08
Misionero 09
Misionero 10
Misionero 11
Misionero 12
Misionero 13
Mapa
 

වඩා හොඳ නැරඹීම සඳහා කරුණාකර "Noto Serif Sinhala" උනිකේත භාවිතා කරන්න.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es

 ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es

 ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es