සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

 

පරිවර්තනය කළේ: එලන් රෝස්

පරිවර්තනය කළේ: එලන් රෝස්

පරිවර්තනය කළේ: එලන් රෝස්

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: රොහාන් අභිමාන

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: රොහාන් අභිමාන

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: රොහාන් අභිමාන

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

2021, 3වන කාර්තුවේ පාඩම්

2021, 3වන කාර්තුවේ පාඩම්

2021, 3වන කාර්තුවේ පාඩම්

පවර්පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීම

පවර්පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීම

පවර්පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීම

දළ සටහන

දළ සටහන

දළ සටහන

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය

වැඩිහිටි දහම් සේවය

වැඩිහිටි දහම් සේවය

වැඩිහිටි දහම් සේවය

 
21/08/2021
08. විවේක ගැනීමේ නිදහස
  
  
  
  
  
  
 
07/08/2021
06. පවුලේ බැඳීම් තුළ විවේකය සෙවීම
  
  
  
  
  
  
 
31/07/2021
05. “මා වෙතට එන්න”
  
  
  
  
  
  
 
24/07/2021
04. විවේකයේ මිල
  
  
  
  
  
  
 
17/07/2021
03. අවිවේකී භාවයේ මුල
  
  
  
  
  
  
 
10/07/2021
02. අවිවේකී බව සහ කැරළිකාර ස්වභාවය
  
  
  
  
  
  
 
03/07/2021
01. 24-7 සමාජයක ජීවත්වීම
  
  
  
  
  
  
 

කටපාඩම් පද - 3වන කාර්තුව 2021

කටපාඩම් පද - 3වන කාර්තුව 2021

කටපාඩම් පද - 3වන කාර්තුව 2021

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 13
 

වැඩිහිටි දහම් සේවය - 3වන කාර්තුව, 2021

වැඩිහිටි දහම් සේවය - 3වන කාර්තුව, 2021

වැඩිහිටි දහම් සේවය - 3වන කාර්තුව, 2021

 

If you can't see well text on presentations, Download the font here - UN-Abhaya

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es

 ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es

 ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es