සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

 

පරිවර්තනය කළේ: ගොඩ්වින්

පරිවර්තනය කළේ: ගොඩ්වින්

පරිවර්තනය කළේ: ගොඩ්වින්

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: කමලා බණ්ඩාරතිලක මහත්මිය

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: කමලා බණ්ඩාරතිලක මහත්මිය

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: කමලා බණ්ඩාරතිලක මහත්මිය

 

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

OTHER RESOURCES:

 

2023, 1වන කාර්තුවේ පාඩම්

2023, 1වන කාර්තුවේ පාඩම්

2023, 1වන කාර්තුවේ පාඩම්

පවර්පොයින්ට්

පවර්පොයින්ට්

පවර්පොයින්ට්

දළ සටහන

දළ සටහන

දළ සටහන

වැඩිහිටි පාඩම්

වැඩිහිටි පාඩම්

වැඩිහිටි පාඩම්

ප්‍රාථමික

ප්‍රාථමික

ප්‍රාථමික

මහඟු අදහස්

මහඟු අදහස්

මහඟු අදහස්

YouTube

YouTube

YouTube

 
25/03/2023
12. විශ්වාසවන්තකමේ ත්‍යාගය
  
  
  
  
  
  
  
  
 
18/03/2023
11. දුෂ්කර කාලය තුළ කළමනාකරණය කිරීම
  
  
  
  
  
  
  
  
 
11/03/2023
10. ආපසු දීම
  
  
  
  
  
  
  
  
 
04/03/2023
09. තණ්හාවෙන් ප්‍රවේසම් වන්න
  
  
  
  
  
  
  
  
 
25/02/2023
08. සාර්ථකත්වය සඳහා සැලසුම් කිරීම
  
  
  
  
  
  
  
  
 
18/02/2023
07. මේ අයගෙන් ඉතා කුඩා අයෙකුට නුමුත්
  
  
  
  
  
  
  
  
 
11/02/2023
06. ස්වර්ගයේ වස්තු රැස් කිරීම
  
  
  
  
  
  
  
  
 
04/02/2023
05. ණය සම්බන්ධ කටයුතු කිරීම
  
  
  
  
  
  
  
  
 
28/01/2023
04. යේසුස්වහන්සේ උදෙසා සම්මාදම්
  
  
  
  
  
  
  
  
 
21/01/2023
03. දශභාගය පිළිබඳ ගිවිසුම
  
  
  
  
  
  
  
  
 
14/01/2023
02. අප සමග දෙවියන්වහන්සේගේ ගිවිසුම
  
  
  
  
  
  
  
  
 
07/01/2023
01. දෙවියන්වහන්සේගේ පවුලේ කොටසක්
  
  
  
  
  
  
  
  
 

කටපාඩම් පද - 1වන කාර්තුව 2022

කටපාඩම් පද - 1වන කාර්තුව 2023

කටපාඩම් පද - 1වන කාර්තුව 2023

 
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
Memory verse, lesson 1
Memory verse, lesson 2
Memory verse, lesson 3
Memory verse, lesson 4
Memory verse, lesson 5
Memory verse, lesson 6
Memory verse, lesson 7
Memory verse, lesson 8
Memory verse, lesson 9
Memory verse, lesson 10
Memory verse, lesson 11
Memory verse, lesson 12
 

වැඩිහිටි දහම් සේවය - 1වන කාර්තුව

වැඩිහිටි දහම් සේවය - 1වන කාර්තුව

වැඩිහිටි දහම් සේවය - 1වන කාර්තුව

 
Mission quaterly
Mission quaterly
 
Mission quaterly
 
 

වඩා හොඳ නැරඹීම සඳහා කරුණාකර "Noto Serif Sinhala" උනිකේත භාවිතා කරන්න.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

Presentations made by Sergio Fustero and Eunice Laveda, members of the Seventh-Day Adventist Church in Spain.

 ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es

 ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es

 ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es