සබත් පාසල සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන

මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට සබත් පාසල් වැඩසටහන සඳහා හෝ සෑම සතියකම පාඩම සකස් කිරීමට සහ ඉගැන්වීමට උපකාර කිරීම සඳහා පවර්පොයින්ට් දර්ශන සොයාගත හැකිය.

පරිවර්තනය කළේ: ගොඩ්වින් විල්සන්

බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය පරිවර්තනය කළේ: රොහාන් අභිමාන

2021, 2වන කාර්තුවේ පාඩම්
පවර්පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීම
දළ සටහන
බයිබල් අධ්‍යයන මාර්ගෝපදේශකය
වැඩිහිටි දහම් සේවය
12/06/2021
11. අලූත් ගිවිසුම් ශුද්ධස්ථානය
05/06/2021
10. අලූත් ගිවිසුම
29/05/2021
09. ගිවිසුම් ලකුණ
කටපාඩම් පද - 2වන කාර්තුව 2021
Memory verse, lesson 1 Memory verse, lesson 2 Memory verse, lesson 3 Memory verse, lesson 4 Memory verse, lesson 5 Memory verse, lesson 6 Memory verse, lesson 7 Memory verse, lesson 8 Memory verse, lesson 9 Memory verse, lesson 10 Memory verse, lesson 11 Memory verse, lesson 12 Memory verse, lesson 13
වැඩිහිටි දහම් සේවය - 2වන කාර්තුව, 2021
misionero 01 misionero 02 misionero 03 misionero 04 misionero 05 misionero 06 misionero 07 misionero 08 misionero 09 misionero 10 misionero 11 misionero 12 misionero 13 Map PowerPoint

If you can't see well text on presentations, Download the font here - UN-Abhaya

ඔබට මෙම විද්‍යුත් තැපෑලෙන් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය: escuelasabatica@fustero.es