ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

2018 2nd quarter lessons
PowerPoint presentation
26/05/2018
08. ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ အရွင္ကို ကိုးကြယ္ပါ
19/05/2018
07. မႆဲ ၂၄ ႏွင့္ ၂၅
12/05/2018
06. ပညတ္ေတာ္ “ေျပာင္းလဲျခင္း”
05/05/2018
05. ေကာင္းကင္ဘံုတဲေတာ္အတြင္းမွခရစ္ေတာ္
28/04/2018
04. ကယ္တင္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ
21/04/2018
03. ေယရႈရွင္ႏွင့္ဗ်ာဒိတ္က်မ္း
14/04/2018
02. ဒံေယလႏွင့္ေနာက္ဆံုးေသာကာလြဲ
07/04/2018
01. စၾကာ၀ဠာတိုက္ပြဲ
If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es