ျမန္မာဥပုသ္စာေျဖအတြက္စလိုက္ရိႈး

နားလည္လြယ္၊ မွတ္မိလြယ္၊ သင္ၾကားလြယ္ေစရန္ ပတ္စဥ္သင္ခန္းစာတိုင္းျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္သင္ၾကားေပးရန္အေထာက္အကူျပဳ(၀ါ) ဥပုသ္စာေျဖပါ၀ါပိြဳင့္စလိုက္ရိႈးကို ဤ၀ပ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ေတြ႔ရမည္။

Translated by: Khambawi & Naw Mu Gay

You can find the lessons archive at Previous Lessons

2020 3rd quarter lessons
PowerPoint presentation
26/09/2020
13. ယံုၾကည္ျခင္းအတြက္ အဆင့္တဆင့္
19/09/2020
12. မွ်ေ၀ထိုက္ေသာသတင္းစကားတစ္ခု
12/09/2020
11. ေယရႈခရစ္ေတာ္၏အေၾကာင္းကိုမွ်ေ၀ျခင္း
05/09/2020
10. စိတ္လႈပ္ရွားစရာပါ၀င္ႏိုင္မည့္နည္းလမ္း
22/08/2020
08. ေယရႈကဲ့သို ့သာသနာျပဳျခင္း
15/08/2020
07. ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုမွ်ေ၀ျခင္း
08/08/2020
06. အကန္႔အသတ္မဲ့ေသာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ား
01/08/2020
05. ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ေသာသက္ေသခံျခင္း
25/07/2020
04. ဆုေတာင္းျခင္းတန္ခိုး-အျခားသူမ်ားအတြက္ ၀င္ေရာက္ဖ်န္ေျဖေပးျခင္း
18/07/2020
03. ေယရႈ၏မ်က္စိေတာ္မွတဆင့္ လူသားမ်ားကိုၾကည့္ရႈျခင္း
11/07/2020
02. ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာသက္ေသခံခ်က္မ်ား- ကိုယ္စီသက္ေသခံျခင္း၏တန္ခိုး
04/07/2020
01. အဘယ္ေၾကာင့္ သက္ေသခံရသနည္း?

If you can't see well this page, you need the myanmar font Zawgyi-One

Maybe you could need those fonts: Win Innwa & Win Taungyi

You can contact with us on this email: escuelasabatica@fustero.es