సబ్బాతుబడి పాఠములకు స్లైడ్స్

ఈ యొక్క వెబ్సైట్ లో సబ్బాతుబడి పాఠములకు పవర్ పాయింట్ స్లైడ్స్, ప్రతి వారము సబ్బాతుబడి పాఠము బోధించుటకును మరియు సిద్ధపడుటకును సహాయముచేయును.

ఈ యొక్క లింకు ద్వారా సబ్భాతుబడి పాఠములను డౌన్లోడ్ చెసుకొనవచ్చును

అనువదించినవారు: చింతా ప్రకాష్ మరియు కే.మురళీ కృష్ణ

2019 రెండోవ త్రిమాసిక పాఠములు
పవర్ పాయింట్ ప్రజెoటేషన్
విషయ సూచిక
3 వ త్రైమాసిక 2019 కంఠతవచనములు
Versículo de memoria, lección 1 Versículo de memoria, lección 2 Versículo de memoria, lección 3 Versículo de memoria, lección 4 Versículo de memoria, lección 5 Versículo de memoria, lección 6 Versículo de memoria, lección 7 Versículo de memoria, lección 8 Versículo de memoria, lección 9 Versículo de memoria, lección 10 Versículo de memoria, lección 11 Versículo de memoria, lección 12 Versículo de memoria, lección 13
MISSION 3rd QUARTER 2019

ఈ యొక్క ఈమెయిలు ద్వారా మమ్ములను సంప్రధించవచ్చును: escuelasabatica@fustero.es